TAŞIMA KAPSAMINA ALINAN SİNOP İLİ MERKEZ İLÇESİ MERKEZE BAĞLI KÖY VE KÖY ALTI YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ İHALE İŞİ
Haber
29 Temmuz 2020 - Çarşamba 18:16 Bu haber 3701 kez okundu
 
TAŞIMA KAPSAMINA ALINAN SİNOP İLİ MERKEZ İLÇESİ MERKEZE BAĞLI KÖY VE KÖY ALTI YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ İHALE İŞİ
RESMİ İLANLAR Haberi
TAŞIMA KAPSAMINA ALINAN SİNOP İLİ MERKEZ İLÇESİ MERKEZE BAĞLI KÖY VE KÖY ALTI YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ İHALE İŞİ

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

21

     

Yasal Kapsam

:

13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

3. adım 388.086,00 - 1.778.525,00

Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit ya da üstünde

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

Hayır - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir.

E-İhale

:

Hayır

 

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

SİNOP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TAŞIMA KAPSAMINA ALINAN SİNOP İLİ MERKEZ İLÇESİ MERKEZE BAĞLI KÖY VE KÖY ALTI YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ 439 ORTAÖĞRETİM VE 101 İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİSİNİN ÖĞRENCİNİN 8 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 35 HAT ( ARAÇ) İLE 187 İŞ GÜNÜ TAŞIMALI EĞİTİM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/389481

1-İdarenin

a) Adresi

:

KEFEVI MAH. HÜKÜMET CAD. 57100 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682611987 - 3682611507

c) Elektronik Posta Adresi

:

butce57@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Sinop ili Merkez ilçesi milli eğitim müdürlüğü tarafından taşıma kapsamına alınan öğrencilerin 9 taşıma merkezi okula 35 araçla 187 iş günü taşınması hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

TEKNİK ŞARTNAMEMİZDE BELİRTİLEN 35 GÜZERGAHTAN 8 TAŞIMA MERKEZİ ORTAÖĞRETİM ve OKULA 187 İŞ GÜNÜ TAŞIMA İŞİ İMAM HATİP ORTAOKULUNA 187 GÜN TAŞINMASI İŞİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 31.08.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

HÜKÜMET KONAĞI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBES

b) Tarihi ve saati

:

21.08.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

İdareye verilecek kesin teminat mektuplarının geçerlilik süresi 15/08/20201 tarihinden önce olmayacaktır.

 

Kaynak: Editör: Nazire ŞEN
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı