4 Kalem Katı Yakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
Haber
17 Ağustos 2020 - Pazartesi 13:27 Bu haber 3879 kez okundu
 
4 Kalem Katı Yakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
RESMİ İLANLAR Haberi
4 Kalem Katı Yakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

TC

SİNOP VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

                     İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

4 Kalem Katı Yakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/408257

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yeni Mahalle Okul Ak Sok. No:8 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682611962 - 3682715796

c) Elektronik Posta Adresi

:

sinop.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Karpuz Kömür: 205 ton Portakal Kömür: 190 ton Fındık Kömür: 540 ton Tutuşturucu Odun: 15 ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Sinop Atatürk DH. , Ayancık DH. , Boayabat 75.Yıl DH. , Durağan DH. , Gerze DH. , Türkeli DH. Sinop İSM bakiyesinin teslim edileceği sağlık tesisleri: Erfelek Entegre D.H. , Dikmen TSM/112 , Gerze TSM/112 , Ayancık TSM/112 , Saraydüzü TSM/112 , Boyabat TSM/112 , Türkeli TSM/112 , MERKEZ 112 (ADSM) , GELİNCİK 112 (LAB BİNASI)

c) Teslim tarihi

:

1.2.3. ve 4. kalemler için sözleşme süresi içinde idaremizin yazılı talebi üzerine teslimat en fazla 2 parti halinde teslim yapılacaktır. Acil durumlarda firma en geç 3 (üç) iş günü diğer durumlarda en geç 10 (on) iş günü içinde hastanenin talebine istinaden malzeme teslimini gerçekleştirecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yeni Mah. Okulak Sok. No:8 Kat:3

b) Tarihi ve saati

:

09.09.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli Kalorifer Kömürü Alımı için; İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alınan ''Katı Yakıt Satıcı İzin Belgesi'','ni ihale dosyasında sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler 1.2. ve 3. kalemler için teklif ettikleri kömürün analiz raporunu sunacaklardır. Sunmadıkları takdirde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Kaynak: Editör: Nazire ŞEN
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı